Dipotso tsa IDP tsa makhanselara

  • Na IDP ya masepala wa heso e sheba ditaba tsa bohlokwa kaofela setjhabeng sena, kapa e siya ho hong? Na e thusa ho hlokomela le ho ntlafatsa tikoloho?
  • Na moralo ona o tlo kenngwa tshebetsong hanyane-hanyane moo maikarabelo a batho kaofela ba o kenyang tshebetsong a boletsweng ka ho hlaka?
  • Na ho kenngwa tshebetsong ho tsamaya ho ya ka moralo, kapa ho na le dithibelo tse kgolo tse hlahileng. Ho ka etswa eng ho rarolla tsena?

Mohlodi: SALGA, Councillor Induction Programme: Handbook for Municipal Councillors, 2004, leq. la 44