Ditshebetso tsa Bohlokwa

Ho ba le seabo ditshebetsong tsa masepala

Ho na le palo e itseng ya ditshebetso tsa bohlokwa tseo bomasepala ba hlokehang ho di etsa. Ho ba le seabo ha baahi ho ka netefatsa hore makhanselara le diofisiri tsa bohlokwa di etsa mesebetsi ya tsona hantle le hore ditshebetso tsena di etswa hantle. 

Dikgetho

Dikgetho tsa mmuso wa lehae di tlameha ho tshwarwa bonyane ha nngwe dilemong tse ding le tse ding tse hlano.

  • Dikgetho di sebetsa jwang
  • Ingodisetseng ho kgetha
  • Kgetho ya bakgethwa ba wate
  • Kgetha lekhanselara le ikarabellang

Morero wa Ntshetsopele o Kopaneng

IDP ke morero wa ntshetsopele wa maano oo bomasepala ba o hlophisang nakong ya dilemo tse hlano. Morero o kentsweng tshebetsong ena ke wa nako e telele mme o lokela ho thusa masepala ho hlophisa moralo wa tshebetso o akaretsang wa ntshetsopele. IDP e hloka ho ba le seabo ha masepala le batho kaofela ho netefatsa hore ho fihletswe ntshetsopele e tshwarellang. 

Karolo ena e bontsha ka moo wena le setjhaba sa heno le ka etsang ho hong ka IDP ya masepala wa heno le dipotso tseo o ka di botsang lekhanselara la heno. 

Tekanyetso ya Ditjhelete ya Masepala

Melao e jwalo ka karolo ya 152 ya Molao wa Motheo, karolo ya 5 ya Molao wa Mekgwatshebetso ya Masepala, karolo ya 19 ya Molao wa Meaho ya Masepala le Molao wa Tsamaiso ya Ditjhelete tsa Masepala e laola tsamaiso ya ditjhelete tsa masepala. Melao ena e hlalosa ditshebetso tse leng teng ho bokelleng le ho sebedisa tjhelete e fumantshwang masepala ha mmoho le maikarabelo a diofisiri ditshebetsong tsena. Taba ya bohlokwa, hape e hloka ho ba le seabo ha setjhaba diketsahalong tse jwalo ka ho etsa tekanyetso ya ditjhelete, ho etsa morero le tlhahlobisiso ya ditshebeletso.

Karolo ena e bua ka dintho tse latelang:

  • Tjhelete e tswa kae?
  • Ho potoloha ha tsamaiso ya ditjhelete tsa masepala
more info

Ho etsa hore mmuso wa lehae o ikarabelle

O ka ba le seabo mmusong wa lehae ka ho botsa makhanselara le masepala wa heno dipotso ka dihlooho tse jwalo ka IDP, ditekanyetso tsa ditjhelete, phano ya ditshebeletso, jj. Ho beha leihlo mmusong wa lehae ho itshetlehile ho fumaneng tsebiso – tsebiso ka hore ho ne ho entswe morero wa eng le tsebiso ka hore ho phethisitswe tshepiso efe. Dikopano tsa lekgotla e ka ba mehlodi ya bohlokwa ya tsebiso, ha Molao wa Ntshetsopele ya Ho fihlella Tsebiso (PAIA) e le sesebediswa sa bohlokwa sa hore o se sebedisetse ho batla tsebiso eo o e hlokang. Ho na le tsebiso e ngata ka Molao ona Karolong ya 4.6.

Karolo ena e bua ka dintho tse latelang:

  • Netefatsang hore lekhanselara la lona le a phethisa
  • Bobodu mmusong wa lehae