Tlatsetsong ya diphethishene, mehwanto, mehwanto ya boipelaetso le dikopano ho na le ditsela tse ding tsa ho sebedisa ditokelo tsa hao. O na le tokelo ya ho etsa boipiletso ba semmuso kgahlanong le qeto efe kapa efe e nkilweng ke lekgotla la motse kapa diofisiri tsa yona, ho ya lekgotleng la dinyewe kapa ho buisana le e le nngwe ya diinstitushene tsa bolaodi the thehilweng ka Molao wa Motheo, tse jwalo ka Khomishene ya Ditokelo tsa Botho kapa Mosireletsi wa Setjhaba.

Karolo ya 62 ya Molao wa Mekgwatshebetso ya Masepala e hlalosa tshebetso ya boipiletso. O ka:

  • ipiletsa ho motsamaisi wa masepala haeba bothata boo o bo tlalehileng ha bo a rarollwa
  • etsa tletlebo ho motsamaisi wa masepala haeba diofisiri tsa mmuso ha di latele metheo ya boitshwaro
  • ipiletsa lekgotleng la masepala haeba motsamaisi wa masepala wa heno o etsa qeto eo o sa dumellaneng le yona kapa o hloleha ho kgutlela ho wena
  • etsa tletlebo ho letona la mmuso la porovense le ikarabellang mmusong wa lehae (le tsejwang ka MEC ya mmuso wa lehae) haeba lekgotla la masepala wa heno le hloleha ho netefatsa hore basebeletsi ba lona ba latela melao, maano kapa le hloleha ho fana ka dithendara kapa ho di beha leihlo ka tshwanelo
  • etsa tletlebo ho COGTA (lefapha la mmuso le ikarabellang mmusong wa lehae) haeba mmuso wa porovense ya heno ha o fane ka karabo e lekaneng.

O ipiletsa jwang

  • Ngola lengolo le nang le dintlha tsa tletlebo ya hao – o se lebale ho kenya matsatsi le mabitso a batho bao o buileng le bona ha mmoho le seo le buileng ka sona, le mangolo kapa ditokomane dife kapa dife
  • Isa lengolo la hao ho motsamaisi wa masepala matsatsing a 21 a letsatsi leo o tsebesitsweng ka qeto. Netefatsa hore o fumana kamohelo ya lengolo e ngotsweng!
  • Hang ha o kentse boipiletso mmuso o tlameha ho hira batho kapa komiti e shebang boipiletso. Sena se tlameha ho etsahala dibekeng tse tsheletseng. Ka mora moo o na le tokelo ya ho fumantshwa qeto nakong e lekaneng. Haeba o hanana le qeto ya mokgatlo wa boipiletso o ka etsa kopo lekgotleng la dinyewe, ya tlhahlobisiso ya qeto.