Ho qala phethishene 

Motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho rala, ho isa le ho fumana karabo ya phethishene. Phethishene e ka ba tletlebo kapa sehlopha sa dintho tse batlwang. E sebetsa hantle ho feta ha e tshehetswa ke batho ba bangata. Lekgotla le leng le le leng le hlokeha ka molao:

  • ho dumella diphethishene le ho ba le ditsamaiso tse loketseng tsa ho amohela le ho araba diphethishene
  • ho araba phethishene ka potlako.

Masepala o mong le o mong o hlalosa melao ya oona mabapi le tshebetso ya karabo ya phethishene. Ho na le kgonahalo ya hore phethishene e ka lebiswa ho dikomiti tsa botsamaisi le mafapha a amehang a tlang ho etsa dikgothalletso dikomiting tsa potefoliyo tse amehang. Sala tshebetso ya phethishene morao ho netefatsa hore ha e tlodiswe mahlo.

Botsa ofisi ya masepala wa heno ka melao ya masepala le ditaelo tse so phethelwe, le khopi ya leano la phethishene le leano la karolo e bapalwang ke setjhaba (Karolo ya 44(3)(g)(h) ya Molao wa Meaho ya Masepala).

Nako ya phethishene e bohlokwa. Ho molemo ho e isa lekgotleng kapa ho sebui hang pele ho kopano ya lekgotla, ebe o batla karabo ho lekgotla kopanong eo Karolo ya  s. 5(1) le Karolo ya 17(2)(a) ya Molao wa Mekgwatshebetso ya Masepala).