etsang ho hong ka tekanyetso ya ditjhelete

  • Batlang ho tseba hore masepala wa lona o fumana bokae!
  • Batlang ho ba le seabo tshebetsong ya tekanyetso ya ditjhelete!
  • Botsang diofisiri tsa masepala wa lona hore masepala wa lona o sebedisa karolo ya oona jwang le hore ke bokae e lebang ditshebeletsong tsa motheo. Haeba tjhelete e sebediswa dinthong tse ding, le ka ya bophatlalatsing ba ditaba la etsa phatlalatso. Le ka boela la qala letsholo la ho etsa hore karolo e lekalekanang e be thuso ya tjhelete ya mmuso e nang le pehelo – ka mantswe a mang, ho netefatsa hore tjhelete e leba ditshebeletsong tsa motheo.
  • Batlang ho tseba hore masepala wa lona o sebeditse jwang ho sebedisa tjhelete ya oona ya mmuso ya tlhophiso ya disebediswa tsa tshebetso. Le lokela ho ba botsa hore na ba sebedisa tjhelete ya bona ya mmuso ya MIG mme haeba ha ba e sebedise, le ka ba etsetsa letsholo la ho sebedisa tjhelete ho e tsetela le ho hlokomela tlhophiso ya disebediswa tsa tshebetso.