Ho ya diterateng

Le na le tokelo ya ho ya diterateng hore le etse mohwanto kapa le phikete. Karolo ya 17 ya Molao wa Motheo e bolela ka tokelo ya motho e mong le e mong ya ho kopana, ho etsa pontsho ya ho itseng, ho phiketa le ho fana ka diphethishene ka kgotso). Ho tshwara kopano le ho hlahisa ditletlebo phatlalatsa ke tsela e nngwe ya ho etsa hore batho ba ka hodimo ba mamele! Empa ha ho hlophiswa pontsho ho na le ditsamaiso tse itseng tse tlamehang ho latelwa. Ho netefatsa hore mohwanto wa lona o molaong, le tlameha ho latela ditsamaiso tse boletsweng Molaong wa Taolo ya Dikopano.

Mehato e lokelang ho nkuwa ha ho hlophiswa mohwanto

Tsebisang mohlophisi
Mohlophisi ke motho ya tshwarang kopano semmuso, ya jarang boikarabelo ba ho kopa tumello bolaoding ba lehae. Ke motho eo ho iteanywang le yena mokgatlong wa heno.

Tlatsang foromo ya tsebiso
Tshebetso ya ho tsebisa bolaodi ba lehae e ka tsela e latelang: Ya pele, mohlophisi o tlatsa foromo ya tsebiso mme o e neha bolaodi ba lehae. Ya bobedi, mohlophisi o tlameha ho nka karolo dipuisanong tsa dikopano dife kapa dife tse ka bitswang ke moemedi wa bolaodi ba lehae.

Motlatsamohlophisi le yena o tlameha ho kgethwa, ho ema sebakeng sa mohlophisi ha ho hlokeha. Tsebiso ke foromo e nang le dintlha tsa kopano, dintlha tsa mohlophisi, mme ha ho ameha, dintlha tsa mokgatlo. Tokomane e saennweng le ho tlatswa e iswa bolaoding ba lehae ho ba tsebisa ka kopano.

Tsebiso e kopilweng foromong e boletswe ka tlase. Moo bolaodi ba lehae bo sa faneng ka foromo e jwalo, mohlophisi o tlameha ho etsa tokomane e tshwanang le ena ka ho ngola dipotso kaofela ka tlase le ho tlatsa dikarabo tsa tsona. Diketsahalong tse pedi mohlophisi o tlameha ho saena foromo. 

Hlwayang motho ya nepahetseng ho mo fa tsebiso
Tsebiso e tlameha ho fuwa ofisiri e ikarabellang, ka letsoho kapa fekese. Ofisiri e ikarabellang ke motho ya kgethilweng ke bolaodi ba lehae ho sebetsana le ditaba tse amanang le dikopano mme o na le tumello ya dumella tsebiso. Johannesburg, ho etsa mohlala, ofisiri e ikarabellang e Lefapheng la Sepolesa la Metropholithene wa Johannesburg.

Netefatsang hore tsebiso e fuwa ka nako – bonyane matsatsi a supileng pele ho boipelaetso ba lona
Ho ya ka molao, tsebiso e tlameha ho fuwa ofisiri e ikarabellang bonyane matsatsi a supileng pele ho kopano e rerilweng. Haeba ho sa kgonahale ho romela tsebiso matsatsi a supileng pele ho ketsahalo, mohlophisi o tlameha ho kenya tsebisong, lebaka la hore hobaneng e sa romelwa ka nako. Haeba tsebiso e romelwa dihoreng tse 48 tsa kopano, ofisiri e ikarabellang e ka thibela kopano ka molao ntle le mabaka.

Kopanang le balaodi
Hangata mohlophisi o tla mengwa kopanong ke ofisiri e ikarabellang. Kopano ena e bitswa kopano ya Karolo ya 4 mme ka tlwaelo e kenelwa ke ba latelang:
Mohlophisi kapa, haeba a sa kgone ho ya, motlatsamohlophisi a ka ya
Ofisiri e ikarabellang
Moemedi wa sepolesa
Ofisiri efe kapa efe e nngwe e amehang.
Sepheo sa kopano ke ho buisana ka diphetoho dife kapa dife tse ka bang teng kopanong ho ya ka moo e rerilweng le ho hlaloswa tsebisong. Ofisiri e ikarabellang kapa moemedi wa sepolesa a ka batla hore le latele tsela e nngwe ho na le e hlalositsweng tsebisong, mabakeng a tshireletso kapa a mang a itseng.

Taba ya bohlokwa: Kopano ya Karolo ya 4 ke puisano ya mekgatlo kaofela. HA SE lekgotla la lehae kapa la sepolesa le o bolellang seo o ka se etsang le seo o ke keng wa se etsa.
Haeba ho fihlellwa tumellano, kopano e ka tswela pele ho ya ka tsebiso jwalo ka ha e fetotswe. Haeba ha ho a fihlellwa tumellano, ofisiri e ikarabellang e ka qobella mohlophisi diphetoho dife kapa dife tse utlwahalang, maemong ao kopano e neng e reretswe ho tswella tlasa oona. Haeba mohophisi a sa bitsetswe kopanong dihoreng tse 24 tsa ho romela tsebiso, kopano e molaong mme e dumelletswe, mme e ka tswella ntle le ditsamaiso dife kapa dife tse ding tsa semmuso tse tlasa dipehelo tse hlalositsweng tsebisong.

Na kopano e ka thibelwa?
Sepolesa kapa ofisiri e ikarabellang e ka thibela kopano feela ka mora ho kopana le mohlophisi ho buisana ka mabaka a hore hobaneng a ka etsa jwalo. Ofisiri e ikarabellang e tlameha ho boela e fana ka mabaka a hlalosang thibelo. Ho hlalosa thibelo, ofisiri e tlameha ho nahana hore ketsahalo e le nngwe ya tse latelang e tla etsahala le hore ho ke ke ha kgonahala hore sepolesa se thibele tsena:

  • Kopano e tla baka tshitiso e mpe haholo ya sephethephethe
  • Kopano e tla baka kotsi
  • Kopano e tla baka tshenyo e kgolo ya thepa.

O ka leka ho lwantsha qeto ena – haeba o dumela hore mohwanto wa lona ha o a lokela ho thibelwa, o ka buisana le Lekgotla la Dinyewe la Masepala kapa Lekgotla le Phahameng le ho kopa maseterata kapa moahlodi ho etsa qeto e nngwe e hananang le thibelo mme a dumelle kopano ho tswela pele.

Haeba kopano e etsahala ho ntse ho fanwe ka thibelo, e tla nkwa e se molaong. Motho ofe kapa ofe ya kenelang kopano e thibetsweng o tlola molao.

Ha le hlophisa mohwanto netefatsang hore le na le dimashale le balwanelaphetoho ba bang ho tataisa pontsho le ho e thibela hore e se tswe taolong.

Haeba sepolesa se etsa morusu kapa se tlola molao kopanong ya molao, le lokela ho tletleba lefapheng la sepolesa le amehang le ho iteanya le Botsamaisi ba Dipatlisiso tsa Sepolesa bo Ikemetseng (IPID), bo batlisisang ditletlebo tsa bosenyi le boitshwaro bo sa lokang ba ditho tsa sepolesa..