Ho phatlalatsa setjhabeng

Dipampiri tsa ditaba, diteishene tsa radiyo le TV di na le matla a ho tsebisa diketekete tsa batho ka letsholo la lona, le ho etsa hore lentswe la lona le utlwahale mothong e mong le e mong, ho kenyeletsa diofisiri tsa mmuso.

Ho ngola puo ya boraditaba

Bongata ba dipuo tsa boraditaba ha di a lokela ho feta leqephe le le leng. Puo ya boraditaba e lokela ho bolela haholo ka dintlha, dintho tseo le di batlang le seo le batlang hore bophatlalatsi ba ditaba bo bue ka sona. E lokela ho hlakisa seo le se batlang. E lokela ho fana ka mabitso le dinomoro tsa mehala tsa batho ba babedi ba ka hlalosang haholwanyana ka letsholo mme ba ikemiseditse ho qotswa le hore mabitso a bona a sebediswe bophatlalatsing.
Hape le ka hlophisa khonferense ya baqolotsi ba ditaba. Mona ke ha o mema boraditaba ho tla kopanong moo babuelli ba setjhaba ba tswang mokgatlong wa setjhaba sa heno ba buang phatlalatsa ka bothata le ka tharollo.

Sebedisang dibaka tsa phatlalatso setjhabeng

Kajeno dimiliyone tsa batho di kopane ka tsela e itseng inthaneteng. Tsela ena e bitswa phatlalatso setjhabeng. Ke tsela e nngwe ya ho fihlella palo e kgolo ya batho ka letsholo la lona. Facebook, Mixit le Twitter le tsona di ka sebetsa ho etsa hore lentswe la lona le utlwahale.

Facebook e kopanya batho ka inthanete. Ke tsela e ntle ya ho hasa ditaba ka kopano, phethishene kapa pontsho. Facebook e ne e sebediswa ke balwanelaphetoho twantshong ya demokerasi Egepeta ho etsa hore batho ba dumellane le se batlwang ho fihlellwa le ho boloka kgatello mmusong ho tlisa phetoho dipolotiking. Ho bonolo ho etsetsa mokgatlo wa heno leqephe la Facebook le ho e sebedisetsa ho buisana le ho bokella batho setjhabeng sa heno. Mme Facebook ke mahala!

Twitter ke tsela e nngwe ya ho thusa ho etsa hore batho ba dumellane le se batlwang ho fihlellwa setjhaba. Twitter ke websaete e dumellang basebedisi ho bala melaetsa e mekgutshwanyane e tswang ho basebedisi ba bang, ho romela melaetsa ya bona, le ho romela hape melaetsa e rometsweng ke ba bang. E ka balwa ha bonolo founung ya motho haeba a fihlella inthanete.