KAROLO YA 27 (SECTION27), Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI) le Read Hope Phillips ke mekgatlo e ikemetseng e tiisetsang ho phethahatsa toka setjhabeng Aforika Borwa.

Re qadile le ho tshehetsa ho eketseha ha tataiso ya ‘Ho etsa hore mmuso wa lehae o sebetse’ ka ha e le monyetla o moholo o etellang pele ho aha tshebedisano ya mekgatlo le balwanelaphetoho ho potoloha naha ka ha kaofela re lekang ho etsa hore mmuso wa lehae o ikarabele le ho ntshetsa pele ditjhaba tsa lehae.

Tataiso ke mohlodi o sebetsang ho thusa ditjhaba le mekgatlo ho nka karolo ditshebetsong tsa masepala le ho kopanya demokerasi Aforika Borwa, mme haesale e etseditswe ho fumaneha foromong ena ya eleketeroniki ho etsa hore ditjhaba le mekgatlo e mengata e e fumane.

Re dumela hore ha re sebetsa mmoho, re ka fihlela dipheo tsa mmuso wa lehae jwalo ka ha di boletswe karolong ya 152 ya Molaotheo:

  • Ho fana ka puso ya demokerasi e ikarabellang ditjhabeng tsa lehae;
  • Ho netefatsa phumantsho ya ditshebeletso ditjhabeng tsa lehae ka mokgwa o tshwarellang nako e telele;
  • Ho tshehetsa ntshetsopele ya moruo setjhabeng;
  • Ho kgothalletsa ho ba le seabo ha ditjhaba le mekgatlo ya setjhaba ditabeng tsa mmuso wa lehae.

Haholoholo, re thakgotse porojeke ena ho ya ka melao ya motheo ya Molaotheo, ho ba le seabo ntshetsopeleng ya “setjhaba sa demokerasi se lokolohileng seo ho sona puso e itshetlehileng maikemisetsong a batho”, le ho tshehetsa tswelopele ya “boitlhompho”, “phihlello ya tekano” le “ditokelo tsa botho le bolokolohi”, ha mmoho le ho ntlafatsa maphelo le ho dumella tokoloho ya bokgoni ba motho e mong le e mong.

.

other links

Black Sash
Mohala: 021 686 6952   Fax: 021 686 6971   
info@blacksash.org.za   www.blacksash.org.za

Built Environment Support Group
Mohala: 033 394 4980   Fax: 033 394 4979
info@besg.co.za   www.besg.co.za

Children’s Rights Centre
Mohala: 031 307 6075   Fax: 031 307 6074
www.childrensrights.org.za

COSATU
Mohala: 011 339 4911   Fax: 011 339 5080
patrick@cosatu.org.za   www.cosatu.org.za

South African Human Rights Commission
Mohala: 011 877 3600
info@sahrc.org.za   www.sahrc.org.za

Council for the Advancement of the South African Constitution
Mohala: 021 685 8809   Fax: 021 685 8819
info@casac.org.za   www.casac.org.za

Equal Education
Mohala: 021 387 0022   Fax: 0865 169 396
info@equaleducation.org.za   www.equaleducation.org.za

Planact
Mohala: 011 403 6291  Fax: 011 403 6982
info@planact.org.za   www.planact.org.za

ProBono.org  
Mohala: 011 339 6080   Fax: 011 339 6077
www.probono.org.za

Read Hope Phillips Attorneys
Mohala: 011 344 7800   Fax: 011 344 7850
attorneys@rhp.co.za   www.rhp.co.za

Rural Health Advocacy Project
Mohala: 011 356 4100   Fax: 011 339 4311
info@rhap.org.za   www.rhap.org.za

Rural Doctors Association of Southern Africa  
Mohala: 021 938 9108   Fax: 021 931 4220
RudasaOffice@gmail.com   www.rudasa.org.za

+KAROLO YA 27
Mohala: 011 356 4100   Fax: 011 339 4311
info@section27.org.za   www.section27.org.za

SERI
Mohala: 011 356 5860   Fax: 011 339 5950
sanele@seri-sa.org   www.seri-sa.org

Kopano ya Phethahatso ya Toka Setjhabeng (Social Justice Coalition)
Mohala: 078 371 4147  
www.sjc.org.za

Sonke Gender Justice Project
Mohala: 021 423 7088   Fax: 021 424 5645
www.genderjustice.org.za

Soul City
Mohala: 0861 768 524   Fax: 011 341 0370
soulcity@soulcity.org.za   www.soulcity.org.za

Students for Law and Social Justice   
sslsjuwc@gmail.com   www.slsj.org

Letsholo la Tshebetso (Treatment Action Campaign)
Mohala: 078 371 4147
www.tac.org.za/community

Mokgatlo wa Basebetsi ba Masepala wa Aforika Borwa (South African Municipal Workers Union)
Mohala: 011 331 3011
www.samwu.org.za