Iteanye le Mosireletsi wa Setjhaba

Ofisi ya Mosireletsi wa Setjhaba (PPO) ke lefapha la mmuso la bolaodi bo ikemetseng le thehilweng tlasa Kgaolo ya 9 ya Molao wa Motheo. E na le matla a ho batlisisa ketso efe kapa efe e sa lokang (ketso e fosahetseng) boemong bofe kapa bofe ba mmuso, bo kenyeletsang mmuso wa lehae le ho tlaleha sena phatlalatsa. Diketso tse sa lokang tsa diofisiri tsa setjhaba di kenyeletsa tshebediso e mpe, boitshwaro bo sa amohelehang, ditiehiso tse sa hlokeheng le ho hloka botshepehi ka matlole a setjhaba, ho ithuisa ho seng molaong le mefuta e meng ya tsamaiso e fokolang.

Haeba o tlo tletleba, o lokela ho etsa sena dilemong tse pedi tsa bothata bo hlahileng, leha PPO e ka eketsa nako ena maemong a ikgethileng. Ha se qoso e nngwe le e nngwe e batlang ho batlisiswa. PPO e na le kgetho ya molao, kapa tokelo ya ho kgetha hore e etsa seo neng.

Tlatsetsong ya ho batlisisa ketso e sa lokang ya mmuso, Mosireletsi wa Setjhaba o sebetsa:

  • e le monamodi wa dikopo tlasa PAIA
  • e le mmatlisisi/monamodi/motataisi wa ditharollo tsa dingangisano tlasa Molao wa Tlhahiso ya Tsebiso ya Sephiri e Sireleditsweng.

Mosireletsi wa Setjhaba o na le matla a akaretsang a kenyeletsang matla a ho laela dipaki ho fana ka bopaki tlasa kano kapa ho hlahisa tokomane efe kapa efe le ho phenyekolla sebaka le ho nka thepa ka warante. Ho hloleha ho phethahatsa ho ya ka PPO ke tlolo ya molao ya bosenyi.

PPO e ka sisinya ho namola, ho kgothalletsa poelano, ho rerisana ka tharollo, kapa ho batlisisa le ho phatlalatsa diqeto tsa yona, ha mmoho le ho kgothalletsa hore diqoso tsa bosenyi di hlahlelwe.