Khomishene ya Ditokelo tsa Botho ya Aforika Borwa

Khomishene ya Ditokelo tsa Botho ya Aforika Borwa (SAHRC) ke mokgatlo wa naha o ikemetseng e thehilweng ka Kgaolo ya 9 ya Molao wa Motheo wa Aforika Borwa. E beha leihlo, e sireletsa le ho tshehetsa tshwaro ya ditokelo tsa botho. Haeba o ikutlwa hore ditokelo tsa hao tsa botho ha di a tshwarwa hantle, o ka buisana le SAHRC. Ho na le ditsela tse fapaneng tseo ba ka thusang ka tsona:

  • ho fana ka keletso ya molao.
  • ho etsa dipatlisiso tsa ditletlebo.
  • ho qosa makgotleng a fapaneng a dinyewe, a kenyeletsang Makgotla a Dinyewe a Tekatekano, ho batla tokiso ya ditokelo tsa botho tse sa tshwarwang hantle. Ho etsa mohlala, ka 2010 SAHRC e ne e le motswalle wa Lekgotla la Dinyewe nyeweng e neng e shebane le matlwana a ho ithusa a bulehileng a Khayelitsha, Motse Kapa.
  • ho ntshetsa pele tokelo ya ho fihlella tlhahisoleseding le ho beha leihlo phethahatsong ho ya ka PAIA.

Khomishene e na le ofisi ho e nngwe le e nngwe ya diporovense tse robong tsa Aforika Borwa mme o ka iteanya le bona ho fumana ofisi e haufi le wena.