LEKHANSELARA LE LOKELA HO ITSHWARA JWANG?

Molao wa naha, o jwalo ka the Municipal Structures Act (Molao wa Dibopeho tsa Masepala), o hlalosa ka moo makhanselara a masepala, dikomiti tsa wate le diofisiri tsa botsamaisi di tlamehang ho itshwara ka teng, le dikotlo tsa boitshwaro bo sa lokang.

Metheo ya Boitshwaro ya makhanselara a masepala e hlalosa dipehelo tse itseng tsa boitshwaro ho netefatsa hlompho ya makhanselara le boikarabelo ba bona setjhabeng sa heno. Sebedisa Metheo ena ya Boitshwaro ho batla boikarabelo makhanselareng a masepala wa heno. O ka etsa sena ka ho tletleba le ho kopa ho sebediswa ha Metheo.