Ho ngola tsohle

Hang ha le bokelletse tlhahisoleseding eo le e hlokang, ngolang lengolo kapa memorandamo o hlalosang tletlebo ya lona. Lebokose le ka tlase le hlalosa seo le lokelang ho se kenya lengolong la lona.

Lengolo la lona le lokela:

 • ho ba le tsebiso kaofela ya bothata e kenyeletsang palo ya batho ba amehang, se ba etsahalletseng le hore bothata bo na le nako e kae.
 • ho ba le tsebiso kaofela mabapi le mehato eo o le e nkileng ho rarolla bothata.
 • ho kenyeletsa dikhopi tsa mangolo afe kapa afe a seng a rometswe.
 • ho kenyeletsa dikhopi tse amehang tsa melao, maano, jj, haeba le na le tsona.
 • hlalosa se batlwang ke mokgatlo kapa setjhaba sa heno. Ho totobala ka moo le ka kgonang, ho etsa mohlala, pompo ya matlo a mang le a mang a mane, metsi a hlwekileng le ho etswa diteko tsa metsi kgwedi le kgwedi, metsi a fumanehang dimitareng tse sa feteng tse 200 ho tloha matlong a batho, dipehelo tsa beke le beke setjhabeng, ka hore ho entswe mosebetsi ofe ho ntlafatsa tshebeletso ya metsi.
 • fanang ka nako e lekaneng ya phano ya ditshebeletso tsena.
 • kopang karabo nakong ya letsatsi le totobetseng.

Haeba lekhanselara kapa diofisiri tseo le tlalehang bothata ho tsona di sa arabe nakong e lekaneng, kapa karabo ya bona e sa thuse, lebang ho diofisiri tse ka hodimo: kopang mookamedi, motsamaisi kapa motho e mong ya jarang boikarabelo mme le etse tletlebo hape. Lekgetlo le leng le le leng ha le sa fumane karabo e thusang, tswelangpele ho leba “ho ba ka hodimo” ho kenyeletsa baokamedi, batsamaisi, motsamaisi wa masepala, modulasetulo wa komiti ya potefoliyo, meyara, mmuso wa porovense, mmuso wa naha, moahlodi, kapa le Lekgotleng la Dinyewe la Molao wa Motheo.

Haeba – ka lebaka la lengolo la lona – diofisiri tsa mmuso kapa boradipolotiki ba kopa hore le kopane le bona, etsang jwalo. Empa pele ho kopano ya lona:

 • Tshwarang kopano setjhabeng.
 • Etsang qeto hore le batla eng.
 • Etsang qeto ya hore nako e lekaneng hore mmuso o etse dintho tsena ke e kae.
 • Etsang qeto ya hore ke mang ya tla buella setjhaba.

Itokisetseng ho mamela diphehiso tse ding, empa hape le se suthe ho seo le se batlang. Haeba kopano ha e tlise dintlafatso dife kapa dife, kapa haeba le na le maikutlo a hore ho etswa ditshepiso empa ha di phethahatswe, tswelang pele ka letsholo la lona. Hopolang hore tsena ke ditokelo tsa lona.