Phatlallo ya mekga ya dipolotiki

Leha maikemisetso a dikgetho tsa mmuso wa lehae e le ho tsepamisa menahano ditlhokong tsa ditjhaba tsa lehae, hangata dikgetho tsa lehae Aforika Borwa di laolwa ke dipolotiki tsa naha mme bongata ba bakgethwa ba lehae bo kgethwa ke mekgatlo ya dipolotiki ya naha mme qetellong bo ikarabella ho yona, ho na le bakgethi ba lehae la bona.

Mekgatlo ya dipolotiki e tlatsa boholo ba ditulo lekaleng le leng le le leng la mmuso, ho kenyeletsa mmuso wa lehae. Ana ke maemo leha ho na le dikgetho tse buletsweng tsa makhanselara a wate a ikemetseng boemong ba lehae ba ka bang bakgethwa bao e seng ba mekgatlo.

Batlang tse latelang:

  • Mekgatlo ya dipolotiki wateng ya heno e kgetha bakgethwa ba yona jwang?
  • Na bakgethwa ba dula sebakeng sa heno?
  • Na ba tseba ditaba?
  • Na ba ikemiseditse ho le mamela? 
  • Le ka netefatsa jwang hore mekgatlo ya dipolotiki e kgetha batho ba ke keng ba se tsotelle ditlhoko tsa lona ka mora dikgetho?