Seo Molao wa Dikopano o se bolelang

Molao wa Dikopano o laola ditaba tse amanang le dikopano tse tshwarelwang dibakeng tsa poraevete kapa tsa setjhaba tse kang diterateng, diphakeng, ditepising tsa moaho, jj. Molao wa Dikopano ke bukana e hlalosang ka botlalo se lokelang ho etswa le ka moo se lokelwang ho etswa ka teng, hore kopano e be molaong. Ho ya ka Molao wa Dikopano kopano ke mohwanto, ho phiketa kapa phareiti ya batho ba fetang 15. Ho feta moo, Molao o bolela hore kopano ke ketsahalo e bontshang mofuta ofe kapa ofe wa ketso ya boipelaetso kapa e bohlokwa mothong ofe kapa ofe eo e etswang ka yena, ho sa kgathalatsehe hore, ho etsa mohlala, ke motho, khamphani kapa mokgatlo wa mmuso.

Ha le hloke ho kopa tumello ya kopano empa le hloka ho tsebisa bolaodi ba lehae bo amehang ka maikemisetso a lona a ho ipelaetsa. Pontsho ya batho ba 15 kapa ka tlase ho moo ha e hloke tsebiso.