Ho nka karolo ha setjhaba ho bohlokwa kahong ya demokerasi e sebetsang hantle. 
Karolo ya 152 (1)(e) ya Molao wa Motheo e hloka hore mmuso wa lehae o “kgothalletse ho ba teng ha ditjhaba le mekgatlo ya setjhaba ditabeng tsa mmuso wa lehae.”
Tokelo ena ya ho nka karolo e boletswe Molaong wa Motheo le molaong wa mmuso wa lehae. Setjhaba sa heno se ka nka karolo maemong a fapaneng le ka ditshebetso tse fapaneng tse hlophisitsweng le tse sa hlophiswang, ho etsa mohlala:

  • Ho nka karolo le le bakgethi
  • Le le baahi ba hlahisang maikutlo a bona pele, nakong ya ho etswa ha leano le ka mora moo
  • Le le bankakarolo dikomiting tsa diwate le diforamong tsa IDP
  • Le le balwanelatokoloho ho beheng leihlo tshebetso ya mmuso wa lehae.

Dipuisano le tshebedisano pakeng tsa mmuso le ditjhaba tsa lehae di tlameha ho ba le “melemo”. Tshebetsong, hona ho bontsha hore lekgotla la masepala le tlameha ho phatlalatsa mesebetsi ya lona le ho fana ka tsebiso e lekaneng le nako ya dipuisano le ho fana ka maikutlo pele ho etswa qeto. Hape ho bolela hore diphehiso tsa setjhaba di tlameha ho bontshwa diqetong tsa lekgotla.