TOKELO YA TLHAHISOLESEDING

Molao wa motheo o bolela hore o na le tokelo ya tlhahisoleseding.
    32(1) Motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho fumana –
        a)  tsebiso efe kapa efe e tshwerweng ke mmuso; le
        b)  tsebiso efe kapa efe e tshwerweng ke motho e mong le ho hlokeha ho sebedisa kapa ho sireletsa ditokelo dife kapa dife.

Mmuso wa lehae o hlokeha ka molao ho fa setjhaba tlhahisoleseding e jwalo ka melawana, diqeto, metsotso ya kopano, IDP le diraporoto tsa tsamaiso ya tshebetso, hara direkoto tse ding. Motsamaisi wa masepala o jara boikarabelo ba ho hlokomela direkoto tse jwalo (karolo ya 32 ya Molao wa Motheo; karolo ya 117 ya the Municipal Systems Act Molao wa Mekgwatshebetso ya Masepala).

Ho fumana tlhahisoleseding ka ho toba, o hloka ho ngolla motsamaisi wa masepala kopo, kapa ofisiri e filweng mosebetsi wa ho lokolla kapa ho etsa hore tlhahisoleseding e fumanehe. Masepala o na le tlameho ya ho thusa batho ba sa kgoneng ho bala kapa ho ngola. Hang ha o kopile tlhahisoleseding, netefatsa hore o fumana karabo! Ha tlhahisoleseding e amanang le melawana kapa diraporoto e lokela ho fumaneha hanghang, ditokomane tse ding tse kang metsotso ya komiti kapa diqeto ho ka nka nako ho di fumana. Haeba o sa kgotsofatswa ke karabo ya kopo ya hao ya tlhahisoleseding, tletleba lekgotleng la masepala ka ho iteanya le ofisi ya sebui.

O sebedisa jwang PAIA: Dikgato tse latelwang kopong ya tlhahisoleseding

Ho etsahala eng haeba o hanelwa ka tlhahisoleseding? O ka sebedisa Molao wa Promotion of Access to Information (PAIA). Ya pele, Ngola o kope ditokomane. Empa ha o sa di fumane etsa kopo ya tlhahisoleseding ho PAIA. Diofisiri tsa masepala di hlokeha ho thusa batho ka ho ba fa diforomo tse loketseng tsa ho etsa kopo ya tlhahisoleseding di sebedisa PAIA le thuso efe kapa efe eo o e hlokang ho tlatsa kopo ya hao.

Ho batla ho tseba hore kopo o e etsa jwang, kopa diofisiri tsa mmuso wa lehae hore di o fe bukana ya bona ya ho fihlella tlhahisoleseding kapa sheba websaeteng ya masepala. Ka mora hoba o etse kopo ya semmuso, motsamaisi wa masepala kapa ofisiri ya tsa tlhahisoleseding ya masepala e tlameha ho araba matsatsing a 30. Ba ka kopo ho ekeletswa matsatsi a 30 haeba ho na le palo e kgolo ya ditokomane kapa ba le ka ntle. Empa ba tlameha ho o bolella sena.

Haeba o sa dumellane le qeto ya ho hanela kopo ya hao ya tlhahisoleseding kapa o batla ho tseba hore hobaneng ho hlolehilwe ho o fa karabo, o ka etsa kopo lekgotleng la dinyewe, ya se bitswang “hlahlobisiso ya molao”. O tla hloka thuso ya mmuelli bakeng sa kopo ena. (Sheba Karolo ya 6 ya ho sebedisa makgotla a dinyewe)

Ka bomadimabe, tshebetso ya tsamaiso e tlasa PAIA ha e a tiya hobane ha ho na dikotlo tsa ho hloleha ho arabela kopo ya hao mme ha ho na mokgatlo wa ka ntle wa ho beha karabo ya mmuso wa lehae leihlo.
Hangata ditho tsa setjhaba di hloka nako le disebediswa ho latela tshebetso ena ebe ba fellwa ke tshepo. Le se etse jwalo! Haeba le na le mathata, iteanyeng le Khomishene ya Ditokelo tsa Botho ya AB the SA Human Rights Commission, Mosireletsi wa Setjhaba kapa mekgatlo eo e seng ya mmuso ya ditokelo tsa botho (diNGO) e jwalo ka the Freedom of Expression Institute (Institjhute ya Bolokolohi ba Ho bua (FXI) kapa the Open Democracy Advice Centre (Setsi sa Dikeletso tsa Demokerasi se Amohelang bohle) (ODAC).