Ukuntama

Imali kurhwaphilizo lweethenda iyabiwa ngooceba namagosa ngqo, okanye ziinkampani ezamkela intlawulo kodwa zibe zingawenzi umsebenzi. Le yimali ebekufanele ukuba isetyenziswe kwiinkonzo nasekuphuhliseni uluntu. Kusenokuquka izenzo zorhwaphilizo ezinjengokosulwa umlomo okanye ukunyoba, okanye ukusilela ekulandeleni umgaqo-nkqubo ofanelekileyo wokukhutshwa kwemisebenzi eyenziwa ngokwezini-maxabiso. Kusenokuba yingozi empilweni nakukhuseleko okanye ukonakala kwendawo nto leyo enokukhokelela kwiingxaki ezimbi kakhulu ukuba ayipheliswa. 

Olu lurhwaphilizo. Sisenokululwa.

Ukuba usebenza kwamasipala kwaye uyabubona ubungqina borhwaphilizo okanye ukusetyenziswa gwenxa kwemali, kuchaze oko. Oku kubizwa ngokuba (whistleblowing).

Umthetho ongundoqo waseMzantsi Afrika ojolise koontamnani icandelo 26 woMthetho woKhuseleko lokuPhuma eLubala (iPDA). Lo. Mthetho usebenza ngokukodwa koontamnani abangaqeshwa kodwa ukwaquka nabantu abasebenza karhulumente naabo bakwiinkampani zabucala. Lo mthetho ulungiselelwe ukukhuthaza abantu ukuba baluchaze urhwaphilizo ngokuthi kukhuselwe abasebenzi bangaxhatshazwa ngabaqeshi okanye ngamanye abasebenzi xa bethe bachaza ukwenziwa gwexa kwezinto (“zibekwe elubala izinto”). Kubaluleke kakhulu oku kuba abantu bayakoyika ukugrogriswa okanye ukuphelelwa ngumsebenzi xa bethe bazichaza izenzo ezigwenxa.

Kuthetha ukuthini “ukubeka elubala okukhuselweyo”? Xa uchaza izenzo zomqeshi wakho ezilulwaphulo-mthetho, ezicalulayo okanye ezingekho mthethweni, kufuneka njengomqeshwa, ube nokukhuseleka phantsi koMthetho woKubeka eLubala okuKhuselekileyo ukuze ungagrogriswa okanye uxhatshazwe. Kusenokuquka izenzo zorhwaphilizo ezinjengokosulwa umlomo okanye ukunyoba, okanye ukusilela ekulandeleni umgaqo-nkqubo ofanelekileyo wokukhutshwa kwemisebenzi eyenziwa ngokwezini-maxabiso.

Khumbula, abangengobaqeshwa babe benolwazi ngezenzo ezigwenxa okanye urhwaphilizo, abanalo ukhuseleko olusemthethweni phantsi kwalo Mthetho olubakhuselayo kwimpindezelo ukuba bathe bantama abantu. Kodwa usenokucela uMkhuseli woLuntu ukuba enze uphando aze anike ingxelo okanye azichaze ngokwakhe izityholo zakho aze avule ityala emapoliseni.

Ukuba udinga uncedo malunga nokuntama, qhagamshelana namagqwetha, imibutho yamalungelo oluntu okanye umbutho ofana ne-Open Democracy Advice Centre (ODAC), eza kukunika iingcebiso malunga nokusebenzisa lo Mthetho.