IKomishoni yamaLungelo oLuntu yaseMzantsi Afrika

IKomishoni yamaLungelo oLuntu yaseMzantsi Afrika (iSAHRC) liziko lesizwe elizimeleyo elixhasa iNkqubo yeDemokhrasi elisekwe ngokweSahluko 9 soMgaqo-siseko woMzantsi Afrika. Longamela, likhusele lize liququzelele ukunikelwa ingqalelo kwamalungelo oluntu. Ukuba uvakalelwa kwelokuba amalungelo oluntu ayanyhashwa, usenokudibana neSAHRC. Zininzi iindlela abanokukunceda ngayo:

  • ukukunika iingcebiso zomthetho.
  • ukuphanda ngezikhalazo.
  • ukumangala kwiinkundla ngeenkundla, kuquka iiNkundla zokuLingana, bafune kuhlawulelwe ukunyhashwa kwamalungelo oluntu. Umzekelo ngo-2010, iSAHRC yayiquqa ibuyelela eNkundleni kwityala lokulwa nezindlu zangasese ezingenaphahla eKhayelitsha eKapa.
  • ukukhuthaza ukunanzwa kwelungelo lokufumana ulwazi nokongamela ukuthotyelwa koku ne-PAIA.

IKomishoni ine-ofisi kwiphondo ngalinye lala alithoba eMzantsi Afrika kwaye ungaqhagamshelana nabo ukuze ufumanise ngeyona ofisi ikufuphi nawe.