Water, electricity and sanitation

Everyone has the right to a minimum basic supply of water. Your right of access to sufficient water is protected in s.27(1)(b) of the Constitution. You also have the right to ‘an environment that is not harmful to your health or wellbeing’ (s.26 (1); s. 24 (a) of the Constitution).

Read More
Housing

Your right to adequate housing is protected in s.26 of the Constitution. Adequate housing is more than having a roof over your head. Housing should include access to basic services such as water and sanitation, a clean and healthy environment, accessible roads and transportation and access to schools, health care and other community services. 

Read More
Health services

Your right of access to healthcare is protected in s. 27 of the Constitution. While provincial government has most of the responsibility for providing healthcare services, local government is responsible for providing primary healthcare: non-emergency services at a clinic for at least  eight hours a day, five days a week; emergency and in-patient care at a district hospital or health centre; and referral and patient transport to a provincial or tertiary hospital. 

Read More
Basic education

Section 29(1) of the Constitution says that 'everyone has the right to a basic education, including adult basic education'. Basic education means schools where it is possible to learn and acquire knowledge in an environment that encourages learning. 

Read More
Metsi, motlakase le bohlweki

Motho e mong le e mong o na le tokelo ya phepelo ya metsi ya motheo. Tokelo ya hao ya ho fumantshwa metsi a lekaneng e sireleditswe karolong ya 27(1)(b) ya Molao wa Motheo. Hape o na le tokelo ya ‘tikoloho e seng kotsi bophelong ba hao’ (karolo ya 26 (1); karolo ya 24 (a) ya Molao wa Motheo).

Read More

Isicwangciso-nkqubo sooMasipala

Unelungelo phantsi koMgaqo-siseko lokuba nomasipala osebenzayo, obonelelayo ngeenkonzo ezisisiseko nokhuthaza ukuphuhla koluntu kwanoloqoqosho. Unelungelo phantsi koMgaqo-siseko lokuphathwa ngurhulumente kamasipala olawulwa ngokwentando yesininzi kwanalawo uphendulayo eluntwini. Kodwa ke oomasipala bayasilela ekunikeleni ngeenkonzo esinelungelo lokuzifumana.

Isicwangciso-nkqubo sooMasipala sijolise ekuncedeni wena:

  • umqonde umasipala kunye noko afanele ukuba ukwenzela uluntu ngalunye
  • uhlole (okanye ulandelele) oko kwenziwa ngumasipala
  • ufumanise oko ufanele ukwenze xa umasipala engalusele-so uluntu okanye eyityeshela imigaqo
  • yenza inyathelo ukunyanzelisa amalungelo akho okufumana amanzi, ugutyulo, umbane, indlu, kunye nonakekelo lwempilo,
  • ufumane imibutho enokukunceda.

Sebenzisa imenyu yeSikhokelo samaTshantliziyo ukuze ukhethe icandelo elo ulifunayo kwanokufumana iinkcukacha ozifunayo.

 Funda Ngakumbi

22
Jul 2016
Blog
How local government elections work

Read more here
09
Jul 2016
Blog
Make your Mark: do you know what you are voting for?
On 3 August, millions of voters will exercise their right to vote and decide who controls South Africa’s 257 municipalities. This clip explains the local government elections in 3 minutes
Read more here