Ikhansela likamasipala

Amakhansela owakhethayo abumba umkhandlu kamasipala. Lokhu kuba isigungu esakha imithetho kamasipala kanye nezinqumo zikha uhulumeni wasekhaya futhi ziqapha isigungu esiphezulu kanye nezokuphatha.

Umkhandlu kamasipala unamajoka amaningi. Lokho kubandakanya ukusungulwa kwemithetho nezinqubomigomo, ukuqapha ukuphathwa kwezimali, ukuhlela isabelomali, nokuqashwa kukamphathi kamasipala. Unanejoka lokuqinisekisa ukuthi abezokuphathwa kukamasipala bayawufeza umsebenzi wabo wasephakathini.

Amandla okuphatha omkhandlu kamasipala
Amandla okuphatha kahulumeni wasekhaya ajulile futhi abandakanya umsebenzi wokwenza okulandelayo:

 • ukuqapha ezokuphatha umasipala nokubuyekezwa komsebenzi kuzo zonke izigaba zikahulumeni wasekhaya.
 • ukwenza izincomo emkhandlwini
 • ukuqapha ukuthi umphakathi uyahlinzekwa ngezidingo
 • Ukubikela umkhandlu ngomthelela wokuzibandakanya komphakathi kanye nokubonisana nohulumeni wasekhaya (isigaba 44(3)(g)(h) soMthetho weziNhlaka zoMasipala).

La mandla asetshenziswa usodolobha, noma ikomidi eliphethe.

Ikomidi eliphethe

Uma ikomidi lisebenzisa amandla okuphatha, likhetha usodolobha ukuthi abe usihlalo walo, kodwa usodolobha akabi namandla phezu kwamalungu ekomidi. Njengasemihlanganweni yomkhandlu, imihlangano kumele ibe evulelekile ngaphandle uma kungase kubekwe izizathu ezizwakalayo zokungawubandakanyi umphakathi ngenxa yohlobo lwe-ajenda (isigaba 20(2) soMthetho weziNhlaka zoMasipala). Ikomidi eliphethe (noma usodolobha ophethe) kumele libike futhi lenze izincomo emkhandlwini ngaphambi kokuba linqume ukwenza okulandelayo:

 • ukuphasisa umthetho kamasipala
 • ukugunyaza isabelomali
 • ukuphoqelela amareythi, izintela kanye nezinye izimali ezikhokhwayo
 • ukuboleka imali
 • ukugunyaza i-IDP
 • ukunquma ngodaba lwezabasebenzi olufana nokuqasha kanye nemigomo yokusebenza kukamphathi kamasipala kanye nezinhloko zeminyango yezokuphatha

Amakomidi omkhandlu

Umasipala ngamunye uzoqoka ikomidi elimiyo elikhethwe phakathi kwamalungu alo. Ngokujwayelekile lokhu kubandakanya ikomidi lezezimali, ikomidi lokuhlinzekwa ngezidingo ezifana namanzi, ukuthuthwa kwendle, ugesi; ezabasebenzi; namakomidi ezentuthuko. Ikhansela elibhekele umnyango kahulumeni libuye libizwe ngokuthi liyiNhloko yoMsebenzi. Ngakho, isibonelo, uma unenkinga ngokuhlinzekwa kwamanzi, ungaxhumana nenhloko yekomidi lezamanzi. Amanye amakomidi amqoka abandakanya ikomidi eliqaphayo kanye nekomidi lokuziphatha ngokufanele elibhekana nezindaba zeMigomo yokuziPhatha.

Amakomidi amawadi
Amakomidi amawadi kufanele agqugquzela ukuzibandakanya komphakathi – umsebenzi walo ukwazisa umkhandlu kamasipala ngezidingo nezikhalo zezakhamizi nokuhlala lazisa abantu ngemisebenzi yomkhandlu kamasipala.

Amakomidi amawadi akhiwa ikhansela lewadi kanye nabantu abayishumi abakhethwayo ewadini abasebenza ngokuzinikela bengaholelwa isikhathi seminyaka emihlanu. Ikhansela lamasipala wakho kumele limise imithetho emayelana nokukhethwa kwamalungu ekomidi lewadi, okubandakanya ukuthi imihlangano izovama kangakanani ukubanjwa, kanye nokuhlakazwa kwamakomidi amawadi.

Ikhansela lewadi linejoka lokuhlela imihlangano nokumisa ama-ajenda emihlangano yewadi (isigaba 72, 73, 77 soMthetho weziNhlaka zoMasipala). Uma ikhansela lewadi lingayi emhlanganweni, ikomidi lewadi lingazimisela i-ajenda ngokwalo. Ikomidi lewadi liwuphiko olwelulekayo, okuchaza ukuthi lenza izincomo ezibhekiswa kumkhandlu kamasipala, kodwa alinawo amandla okuthatha izinqumo ngokwalo. Abanye omasipala bakhokhela amalungu ekomidi onsumbulwana.

Ikomidi lewadi yakho kumele libe yindlela yokudlulisa ulwazi esheshayo ngokudlulisa izikhalo zomphakathi wakho ngalokho okufunayo kumkhandlu kamasipala kanye nokuthi umkhandlu wenzani. Lenze lisebenze.

Amanye amawadi akanawo amakomidi, amanye amakomidi akakhuthele futhi amanye asebenza njengengxenye yeqembu lezepolitiki lekhansela lalo. Buyela ekomidini lewadi yakho bese uqinisekise ukuthi izwi lomphakathi wakho liyezwakala ngokuthatha izinyathelo ezilandelayo:

 • Thola izingqubomigomo nemithetho kamasipala wakho okubekelwe amakomidi amawadi ngokwesaziso nama-ajenda emihlangano, bese uhambise impendulo. Sebenzisa izinsiza ezilandelayo ukuze uthole lo lwazi – i-inthanethi, iwebhusayithi kamasipala wakho, noma ngokuyicela kumasipala wasekhaya wakho.
 • Thola ukuthi ngabe ikomidi lewadi lakho likukhuthalele na ukumela umphakathi, ngamanye amazwi – Ngabe liyibamba njalo na imihlangano? Ngaba amakhansela amawadi ayayihamba yini imihlangano? Ngabe azimela ngokufanele izinkinga emkhandlwini? Ngabe ayazibuyisa izimpendulo?
 • Uma ikomidi lewadi lingasebenzi ngokufanele, bikela usotswebhu omkhulu, noma usomlomo. Ungafaka nesikhalo emkhandlwini kamasipala ucele ukuthi uthathe izinyathelo.
 • Zibandakanye, uthamele imihlangano, uphoqe ikomidi ukuthi libe nenkulumompikiswano ngezinkinga ezimqoka ezikhathaza umphakathi, futhi okhethweni oluzayo ume okhethweni ukuze ukhethwe njengelungu. Phoqelela ukuthi ikomidi lewadi yakho liwumele umphakathi wakho!