Ukubhala phansi yonke into

Uma sewuqoqe lonke ulwazi oludingayo, bhala incwadi noma imemorandamu yohlu lwezikhalazo zenu. Ibhokisi elingezansi liyachaza ngalokho ekufanele ekufake encwadini yakho.

Incwadi kufanele:

 • iqukathe ulwazi mayelana nenkinga okubandakanya nesibalo sabantu abathintekayo, lokho abahlangabezane nakho nokuthi sesingakanani isikhathi inkinga ikhona.
 • ibe nalo lonke ulwazi ngezinyathelo ozithathile ukuxazulula inkinga.
 • faka amakhophi anoma eziphi izincwadi esezithunyelwe.
 • faka, uma unawo, amakhophi emithethodolobha ebalulekile, inqubomgomo, njll.
 • chaza ukuthi inhlangano yakho noma umphakathi wakho ufunani. Hlala endabeni, isibonelo, umpompi ozosetshenziswa imizi engengaphezu kwemine, amanzi ahlanzekile nokuhlolwa kwamanzi nyangazonke, amanzi atholakala ezindaweni ezingamamitha angengaphezu kwamamitha angama-200 kusukwa emakhaya, imibiko yamasonto onke yomphakathi mayelana nalokho okwenziwe ukwenza ngcono ukuhlinzekelwa ngamanzi.
 • beka isikhathi esanele sokulethwa kwalezi dingo.
 • cela ukuphendulwa ngosuku oluthile.

Uma ikhansela noma abasebenzi obabikele ngenkinga bengaphenduli ngesikhathi esanele, noma uma impendulo yabo ingasizi, dlulela kubasebenzi abaphezulu ohlakeni lokusebenza: cela omphethe, umphathi noma omunye umuntu ofanele bese ukhalaze kabusha. Njalo uma ungayitholi impendulo ewusizo, qhubeka unyukele phezulu “neketango lokuphatha” uqonde phezulu okubandakanya abaphethe, abaphathi, umphathi kamasipala, ikomidi, usodolobha, uhulumeni wesifundazwe, uhulumeni kazwelonke, ijaji, ngisho noma iNkantolo yoMthethosisekelo.

Uma – ngenxa yencwadi yakho – abasebenzi bahulumeni noma osopolitiki becela ukuhlanganga nawe, uvume. Kodwa ngaphambi komhlangano wenu:

 • Bamba umhlangano nomphakathi.
 • Nqumani ukuthi izimfuno zethu ziyini.
 • Nqumani ngesikhathi esanele uhulumeni angenza ngaso lezinto.
 • Nqumani ukuthi ubani ozokhulumela umphakathi.

Zimiseleni ngokungaqinelwa amakhanda, kodwa futhi ningavumeli ukugotshiwa. Uma umhlangano ungaphumi nemiphumela ewusizo, noma uma nibona ukuthi izethembiso azigcinwa, qhubekani nomkhankaso wenu. Khumbula ukuthi amalungelo enu lawa.