Ukwenza incwadi yezikhalazo okokuqala 

Wonke umuntu unelungelo lokwenza, ahambise futhi athole impendulo ngencwadi yezikhalazo. Incwadi yezikhalazo ingaba yisikhalazo noma uhlu lwezimfuno. Uma yesekwa abantu abaningi kuba ngcono. Umkhandlu ngamunye ngokomthetho kumele:

  • uvumele izincwadi zezikhalazo futhi ube nenqubo efanele yokwamukela nokuphendula izincwadi zezikhalazo
  • uphendule incwadi yesikhalazo ngokushesha.

Umasipala ngamunye uzibekela owayo imithetho mayelana nenqubo yokuphendula incwadi yohlu lwezikhalazo. Kungenzeka ukuthi uhlu lwezikhalazo ludluliselwe kumakomidi aphethe afanele kanye neminyango efanele ezokwenza izincomo ekomidini elifanele. Ulandelela inqubekela phambili ngohlu lwezikhalazo ukuqinisekisa ukuthi ayishiwa ilenga.

Cela imithetho kamasipala kanye nezimiso kumasipala wakho, nekhophi yenqubomgomo yohlu lwezikhalazo nenqubomgomo yokuzibandakanya komphakathi (isigaba 44(3)(g)(h) soMthetho weziNhlaka zoMasipala).

Isikhathi esibekelwe uhlu lwezikhalazo sibalulekile. Kungcono kakhulu ukulethula kumkhandlu noma kusomlomo ngaphambi komhlangano womkhandlu, futhi ufune impendulo kumkhandlu kolowo mhlangano isigaba 5(1) nesigaba 17(2)(a) soMthetho weziNhlaka zoMasipala).

.