Ukuhlaba umkhosi

Amakhansela nabasebenzi, noma izinkampani ezamukela imali bese zingawenzi umsebenzi zeba imali yamathenda enziwa ngendlela yenkohlakalo. Le yimali ekufanele ngabe isetshenziselwa izidingo kanye nokusimamisa imiphakathi. Lokhu kungabandakanya izenzo zokugwazisa, noma ukuhluleka ukulandela inqubomgomo yamathenda efanele. Lokhu kungaba yingozi kwezempilo, kwezokuphepha noma kube yingozi kwimvelo okungaba nemiphumela emibi uma kunganqandwanga. 

Yinkohlakalo le. Singalwa nayo.

Uma uqashwe umasipala futhi ubona ubufakazi benkohlakalo noma ukungenziwa komsebenzi ngendlela kufanele ubike ngokubonile. Lokhu kubizwa ngokuthi “ukuhlaba umkhosi”.

Umthetho omkhulu waseNingizimu Afrika ophathelene nokuhlaba umkhosi yisigaba 26 soMthetho wokuDalula okuVikelekile (PDA). Lo Mthetho usebenza lapho kungabasebenzi abahlaba umkhosi okubandakanya nabantu abasebenza kuhulumeni nasezinkampanini ezizimele. Inhloso yomthetho ukugqugquzela abantu ukuthi babike inkohlakalo ngokuvikela abasebenzi ekubeni yizisulu behlukunyezwa abaqashi babo noma abanye abasebenzi uma bebika ngokungalungile okwenziwayo (“bedalula”). Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba abantu bayasaba ukupathwa kabi noma ukuxoshwa emsebenzini uma bebika ngokungalungile.

Kuyini “ukudalula okuvikelekile”? Uma uqala ukubika ngobugebengu, ukucwasa noma okuphambene nomthetho okwenziwa umqashi wakho, njengomsebenzi, kufanele ukwazi ukuvikeleka ekuphathweni kabi noma ekubeni yisisulu, ngaphansi koMthetho wokuDalula okuVikelekile. Lokhu kungabandakanya izenzo zokugwazisa, noma ukuhluleka ukulandela inqubomgomo yamathenda efanele.

Khumbula, abantu abangebona abasebenzi abanolwazi ngokungafanele okwenziwayo noma inkohlakalo abavikelekile ngokomthetho ngaphansi kwalo Mthetho uma behlaba ukhosi. Kodwa ungacela uMvikeli woMphakathi ukuthi enze uphenyo bese enze umbiko noma ubike izinsolo futhi uvule icala emaphoyiseni.

Uma udinga usizo ngokuhlaba umkhosi xhumana nobameli, izinhlangano zamalungelo abantu noma inhlangano efana nesiKhungo sezeLuleko ngeNtandoyabantu eVulelekile (ODAC), abangakululeka ngendlela yokusebenzisa lo Mthetho.