Bika ngokuhanjiswa kwezidingo okushaya ngolonwabu

Khumbula ukuthi uhulumeni wasekhaya ngokumthetho unomthwalo wokuhlinzekela ngezidingo zomphakathi. Nakhu ongakweza uma unenkinga:

  • bika ngenkinga;
  • buza ukuthi ungalindela ukuthi kwenzekeni;
  • cela usuku ongalindela impendulo ngalo;
  • bhala phansi igama lomuntu okhulume naye nokuthi utheni