Uya emphakathini

Amaphephandaba, iziteshi zemisakazo kanye nomabonakude kungakwazi ukwazisa izinkulungwane zabantu ngomkhankaso wenu, okubandakanya nabasebenzi bahulumeni.

Ukubhalela imithombo yezindaba engakushicilela

Izincwadi ezibhalelwa imithombo yezindaba zivame ukungeqi ekhasini elilodwa. Okubhalelwa imithombo yezindaba kufanele kugqamise amaqiniso, izimfuno, nalokho imithombo yezindaba ekumele ikhulume ngakho. Kufanele kuveze ngokusobala enikufunayo. Kufanele kuqukathe amagama nezinombolo zocingo zabantu ababili abangaba neminye imininingwano ngomkhankaso nabangenankinga yokucashunwa futhi amagama abo asetshenziswe ezindabeni.
Ungahlela nengqungquthela yabezindaba. Lapho usuka umema izintatheli ukuthi zize emhlanganweni lapho abantu abazokhuluma basemphakathini wakho bekhuluma esidlangalaleni ngenkinga nesisombululo.

Sebenzisa imithombo yezokuxhumana

Namuhla kunezigidi zabantu ezixhumene ngendlela ye-inthanethi. Lokhu kubizwa ngemithombo yezokuxhumana. Kungenye indlela yokufinyelela kwizinkumbi zabantu ngomkhankaso wakho. I-Facebook, Mixit ne-Twitter kungaba usizo ekuzwakaliseni ilaka lakho.

I-Facebook ixhumanisa abantu nge-intanethi Kuyindlela enhle yokusabalalisa izindaba ngomhlangano, incwadi yezikhalazo noma umbhikisho. I-Facebook yayisetshenziswa izishoshovu ezazilwela iNtandoyeningi eGibhithe ukuqoqa abantu nokufaka incindezi kuhulumeni ukuze kube noguquko kwezepolitiki. Kulula ukwakha ikhasi lenhlangano yakho ku-Facebook ulisebenzisele ukuxoxisana nokuhlela abantu emphakathini wakho. Futhi i-Facebook imahhala!

I-Twitter ingenye indlela yokuqoqa abantu basemphakathini. I-Twitter iyiwebhusayithi evumela abasebenzisi ukuthi bafunde imiyalezo efingqiwe evela kwabanye abayisebenzisayo, ukuze bathumele eyabo imiyalezo, nokuphendula imiyalezo evela kwabanye. Ingafundeka kalula uma ifoni yomuntu ine-inthanethi.