Imibuzo ebuzwa amakhansela nge-IDP

  • Ngabe i-IDP kamasipala ibuka nezinkinga ezinkulu ezikhona kulo mphakathi, noma ngabe kukhona ekushiyayo? Ngabe iyasiza ukulondoloza noma ukwenza ngcono imvelo?
  • Ngabe lolu hlelo luzoqaliswa ngendlela yezigaba nezigaba lapho kuzobekwa obala wonke amajoka alabo abazowaqalisa?
  • Ngabe ukwenziwa kwemisebenzi kuhamba ngokohlelo, noma ngabe kunezihibe eseziqubukile. Yini engenziwa ukuzixazulula?

Umthombo: SALGA, Uhlelo lokuFundisa amaKhansela: Incwajana yamaKhansela kaMasipala, 2004, ikhasi 44