Izinhlaka

UKUQONDA IZINHLAKA

Uhulumeni wasekhaya ungolunye lwezinhlaka zikahulumeni eNingizimu Afrika. Uhulumeni wasekhaya (ubizwa nangokuthi uhulumeni kamasipala) wakhiwa amakhansela akhethiwe, abaphathi bomkhandlu kanye nabantu abahlala kumasipala, okubandakanya izakhamizi, ama-CBOs kanye namabhizinisi. 

Kubalulekile ukwazi ukuthi obani ababamba iqhaza kumasipala wasekhaya wakho. Ifomu elitholakalayo ku-inthanethi liyatholakala lapha ukuze ugcine imininingwane yabantu abangaba usizo kumasipala wakho. Abanye omasipala bashicilela uhla lwamagama ahulumeni kamasipala kanye nezinombolo zocingo, kanjalo nezinqubo ezimisiwe nemithetho ekutshela ukuthi umkhandlu kamasipala uqhutshwa kanjani. Qinisekisa ukuthi unalo ikhophi lale mibhalo.  

landa ifomu 

UMUMOHLAKA  KAHULUMENI

Uhulumeni wasekhaya ongumunye wezinhlaka ezintathu zikahulumeni waseNingizimu Afrika.


 

Uhulumeni wasekhaya, noma uhulumeni kamasipala okuyigama owaziwa ngalo, wakhiwe amaqoqo amathathu:

  • amakhansela akhethiwe okuyiwo akha umkhandlu kamasipala
  • ezokuphatha ezakhiwa abasebenzi abaqashwe umasipala
  • abantu abahlala kulowo masipala, okubandakanya izakhamizi, amaqoqo, izinhlangano zasemiphakathini (ama-CBOs) kanye namabhizinisi (isigaba 2(b) soMthetho weziNhlaka zoMasipala).

Umasipala awusiyo indawo nje kuphela noma abasebenzi bahulumeni abasebenza khona: ubandakanya nabantu abahlala kuwo!

ENingizimu Afrika omasipala bacazeke baba ngaphezu kwama-280. Lapho ohlala khona uyingxenye yomasipala wasekhaya. Kunezinhlobo zomasipala ezimbili:

  • Omasipala boMkhandludolobha – izindawo eziyisishiyagalombili ezihlala izinkumbi zabantu, ezisemadolobheni amakhulu njenge-Buffalo City (East London), City of Cape Town, uMasipala woMkhandludolobha kaMasipala wasekuRhuleni (East Rand), City of eThekwini (eThekwini), City of Johannesburg, uMasipala waseMangaung (Bloemfontein), uMasipala woMKhandludolobha i-Nelson Mandela  (eBhayi), ne-City of Tshwane (ePitoli).
  • Omasipala abangesiyo iMikhandludolobha – bakhiwa omasipala besifunda nabasekhaya njengomasipala waseKhaya i-Govan Mbeki (uMasipala wesiFunda i-Gert Sibande) nomasipala waseKhaya i-Sol Plaatjie (uMasipala wesiFunda i-Frances Baard).