IZINQUBO EZIMQOKA

Ukuzibandakanya enqubweni kamasipala

Kunezinqubo ezibalulekile eziningi ekufanele zilandelwe omasipala. Ukubandakanya izakhamuzi kungaqinisekisa ukuthi amakhansela nabasebenzi abayisisekelo benza imisebenzi yabo kahle futhi lezi zinqubo zenziwa ngendlela efanele.  

Ukhetho

Ukhetho lukahulumeni wendawo kufanele lubanjwe kanye eminyakeni emihlanu.

  • Indlela ukhetho olusebenza ngayo
  • Bhalisela ukuvota
  • Ukuphakanyiswa kwabazovotelwa ewadini
  • Khetha ikhansela elingephendula ngelikwenzile

UHlelo lweNtuthuko oluDidiyele

I-IDP iyiqhinga lentuthuko elilungiswa omasipala leminyaka emihlanu. Ukuhlela okubandakanyekayo kule nqubo kungokwesikhathi eside futhi kumele kusize omasipala ekuhleleni uhlaka oluphelele lwentuthuko. I-IDP idinga ukuzibandakanya kukamasipala wonke nabantu ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuyafinyelelwa kwintuthuko eqhubekayo. 

Lesi sigaba siveza ukuthi wena nomphakathi wakho ningathatha zinyathelo zini kwi-IDP kamasipala wakho nemibuzo ongayibuza ikhansela lakho. 

Isabiwomali sikaMasipala

Imithetho efana nesigaba 152 soMthethosisekelo, isigaba 5 soMthetho weziNhlelo zoMasipala, isigaba 19 soMthetho weziNhlaka zoMasipala noMthetho wokuPhathwa kweziMali zoMasipala ilawula ukuphathwa kwezimali zomasipala. Le mithetho yendlala izinqubo ezithintekayo ekuqoqeni nokusebenzisa imali ekhona kumasipala kanjalo namajoka abasebenzi kulezi zinqubo. Okubalulekile, zidinga nokuthi umphakathi uzibandakanye emisebenzini eminingi efana newabiwomali, ukuhlela nokucubungula imisebenzi.

Lesi sigaba sibheka okulandelayo:

  • Ivela kuphi imali?
  • Indlela yokuphatha imali kamasipala
more info

Ukwenza uHulumeni wasekhaya aphendule

Ungazibandakanya kuhulumeni wendawo ngokubuza amakhansela akho noma umasipala wakho imibuzo ngezihloko ezifana ne-IDP, isabiwomali, ukuhanjiswa kwezidingo, njll. Ukuqapha uhulumeni wasekhaya kuncike ekutholeni ulwazi – ulwazi ngalokho okuhleliwe nolwazi ngalokho okwenziwe. Imihlangano yomkhandlu ingaba imithombo yolwazi ebalulekile, kube uMthetho wokuGqugquzela ukuTholakala loLwazi (PAIA) iyithuluzi elibalulekile ongalisebenzisa ukuze ufune ulwazi oludingayo. Lukhona olunye ulwazi mayelana nayo kusiGaba 4.6.

Lesi sigaba sibheka okulandelayo:

  • Qinisekisa ukuthi ikhansela lakho liyasebenza
  • Inkohlakalo kuhulumeni wasekhaya