Ukwenza uHulumeni wasekhaya usebenze

Ijoka likaHulumeni wasekhaya libalulwe ngokusobala kusigaba 152 soMthethosisekelo. Uhulumeni wasekhaya uphoqelekile ukuthi ubonisane nemiphakathi futhi ubandakanywe ezinqubweni zokuthathwa kwezinqumo. Amakhansela akhethwa ukuze amele futhi asebenzele umphakathi ukuze kugcwaliseke amalungelo abantu akuMthethosisekelo okuthi bahlinzekwe ngezidingongqangi.

Kuvamile ukuthi imiphakathi izizwele sengathi imibono yawo ayisetshenziswa ezinqumweni ezithathwayo. Babona ukuthi imibono kanye nezidingo zabo akunakwa. Njengoba kunemithetho nemithethonqubo ephoqelela ukuthi kubandakanywe umphakathi, akuchazi ukuthi lokho kuhlala kwenzeka. Iqiniso ukuthi ngezinye izinkathi uhulumeni akazinaki izikhalo zangempela zabantu, ngoba uyehluleka ukugcina izethembiso noma ukuhlinzeka ngezidingongqangi.

Ukuze kugcwaliseke amalungelo ethu akuMthethosisekelo okuthola izidingongqangi sidinga uhulumeni wasekhaya onomdlandla futhi onesibopho sokuphendula. Sidinga uhulumeni wasekhaya othatha izinqumo ezifanele ezizohlomulisa imiphakathi iyonke. Sidinga uhulumeni wasekhaya odingida okuseqhulwini kumalungelo, noqinisekisa ukuthi kunokubumbana komphakathi kanye nozinzo, futhi osibandakanyayo ekuthathweni kwezinqumo. Kubalulekile ukuthi usukume ukuze kwakheke uhulumeni wasekhaya walolu hlobo. Phoqelela ukuzibandakanya ekubonisaneni nasenqubweni yokuthatha izinqumo futhi uphoqe umasipala wakho ukuthi uphendule! 

Bika ngokwahluleka kukahulumeni wesifundazwe noma okazwelonke okuqhubekayo

Uma imizamo yakho yokwenza umasipala uphendule ngokusetshenziswa kwezinsiza zikahulumeni ingaphumeleli futhi ukwazi ukuveza ukuthi umasipala uyehluleka ukuhlinzeka ngezidingongqangi nokugcina izibopho zezimali zawo, kumele lezo zigameko uzibikele umnyango wesifundazwe obhekele ohulumeni basekhaya. Uma uhulumeni wesifundazwe ethola ukuthi umasipala awukwazi ukufeza izibopho zawo ungaphoqelela uhlelo lokulungisa.

Lokhu kubandakanya:

  • ukuhlola ukuthi ngabe inkinga ijule kangakanani kanye nesimo sezimali sikamasipala
  • ukuhlonza amasu okubhekana nezinkinga zokuphathwa kwezimali ngokuhlonza izinsiza ezidingekayo ukuze kuqaliswe la masu kanye nokuthi lezi zinsiza zingaqhamuka kuphi
  • ukumisa izikhathi zokuqalisa uhlelo lokulungisa.

Uma umasipala unqaba ukwamukela uhlelo, noma ungeke ukwazi ukuluqalisa, uhulumeni wesifundazwe ungawuhlakaza umkhandlu kamasipala futhi ufake umasipala ngaphansi kweso likahulumeni wesifundazwe kuze kubanjwe ukhetho olulandelayo (isigaba 139(4)(5) soMthethosisekelo; isigaba 136-149 soMthetho wokuPhathwa kweziMali zoMasipala (MFMA) ). Uma lokhu kungaphumeleli ekuletheni uguquko, uhulumeni kazwelonke angangenelela ngokuthi aphathe umasipala kuze kubanjwe ukhetho olulandelayo (isigaba 150 se-MFMA).