Okushiwo uMthetho wokuButhana

UMthetho wokuButhana ulawula izindaba eziphathelene nokubuthana okwenziwa ezindaweni ezisesithe noma ezindaweni zomphakathi njengasemigwaqweni, emapaki, ezitebhisini zesakhiwo, njll. UMthetho wokuButhana ungumhlahlandlela ochaza ngokuphelele ukuthi yini ekufanele yenziwe, kanjani, ukuze ukubuthana kube semthethweni. NgokoMthetho wokuButhana umbuthano ukumasha, ukutoyitoya, noma ukubhikisha kwabantu abangaphezu kwe-15. Phezu kwalokho, uthi uMthetho ukubuthana kuyisenzo sokukhalaza noma esiqondiswe kunoma ubani, noma ngabe, isibonelo, umuntu, inkampani noma uhlaka lukahulumeni.

Awudingi ukucela imvumo yokubuthana kodwa kudingeka ukuthi wazise umasipala ngenhloso yakho yokubhikisha. Umbikisho wabantu abayi-15 noma ngaphansi awudingi saziso.