Qonda enkantolo

Unelungelo lokuya enkantolo ukuyovikela amalungelo akho. Uma kunodaba oluphuthumayo – isibonelo, amanzi akho evaliwe ngaphandle kwesaziso futhi ungenayo imali yokuwakhokhela, noma ubhekene nokukhishwa endlini ungenayo indawo ongaya kofihla ikhanda kuyo – ungazama ukuthola ummeli ozokusiza futhi uma ungeke ukwazi, ungazama ukuqonda ngqo enkantolo ukuyovikela amalungelo akho. Kodwa uma udaba lungaphuthumi, kuyaye kube ngcono uma ungaveza ukuthi uke wazama ezinye izindlela zokuxazulula inkinga kuqala, okubandakanya ukukhalaza kuhulumeni, ukuhamba imihlangano kanye nezinye izinqubo ezichazwe ilomhlahlandlela.

Inhlangano yakho kufanele ithole ukuthi eziphi izinsiza zobumeli ezikhona emphakathini wakho, uma uhlela ukuthatha izinyathelo zomthetho noma cha. Ungaxhumana nezinye izinhlangano ezibhalwe ngemuva kwalo mhlahlandlela.
Kunezindlela eziningi inhlangano yakho engazama ngazo ukuthola ummeli – ungaxhumama neBhodi loSizo lwabaMmeli, iNhlangano yoMthetho yaseNingizimu, uphiko olufana neKhomishana yamaLungelo abaNtu eNingizimu Afrika, noma iNhlangano eNgengaphansi kukaHulumeni yezomthetho noma ihhovisi lezeluleko. Bheka uhlu lwezinhlangano ezingasiza kwikhalomu eseceleni.

Ukuya enkantolo ngaphandle kommeli
Uma ungakwazi ukuthola ummeli futhi udinga ukuzimela enkantolo, lamaqhinga alandelayo angakusiza.

  • Phatha bonke ubufakazi bakho enkantolo ngosuku lwecala, okubandakanya abantu abazokufakazela kanye namaphepha ofuna ukuthi abonwe yijaji, anjengamaphepha okukhokha kanye nobufakazi bokuthi ukhokhile noma ubufakazi bokuthi awukwazi ukukhokhela umuzi noma izinsiza, izethembiso owazethenjiswa uhulumeni njll.
  • Zethule enkantolo futhi utshele ijaji ukuthi ufuna likwenzeleni. Ijaji lizobe selenza isinqumo uma sekuphela icala ngakho ungakhohlwa ukuchaza ukuthi umphakathi osuka kuwo ubona isixazululo siyini. Lokhu kubizwa ngekhambi.
  • Uzonikezwa ithuba lokubuza imibuzo kulo ophikisana naye enkantolo, noma ofakazi bakhe, ngakho kufanele uzilungiselele ukubacela banikeze ijaji imininingwane engase ikusize.

Izinzuzo kanye nobungozi bokuya enkantolo 
Ukuya enkantolo kuholele ekunqobeni kwemiphakathi eminingi, kanjalo nokuthiyeka. Kungenye yezindlela zokuphoqa umasipala ukuthi ahloniphe futhi avumele amalungelo akho oMthethosisekelo. Nokho, indlela yenkantolo ingaba nobungozi:

  • Izinqubo zesenkantolo sidla isikhathi namandla akho kakhulu. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi isinyathelo somthetho siqinisa futhi sihlomise izinhlangano zomphakathi, kunokuceza kuwo.
  • Imibhalo yomthetho kanye nezimpikiswano kubukeka kudida ngesinye isikhathi. Ivame ukubhalwa ngolimi lwesiNgisi futhi kungaba nzima ukuthi wonke amalungu omphakathi ayiqonde. Kubalulekile ukuthi njengengxenye yokusimamisa inhlangano kube nokufundwa kolimi lwezomthetho nokuqonda umthetho.
  • Isinyathelo somthetho sidinga ukuthi kulandelwe kahle izinsuku, izikhathi kanye nokubhaliwe kanjalo nemihlangano. 
  • Isinyathelo somthetho singamba eqolo, kodwa abanye abameli bayasebenza mahhala. Ungasabi ukubuza!
  • Ngesinye isikhathi umuntu angahlulwa ecaleni ngenxa yezizathu zezobungoti emkhakheni noma ezenqubo ezingahlangene nhlobo nengqikithi yecala. Okunye, kubalulekile ukuthi uhlale unakisisa imininingwane.

Inqubo yezomthetho iyodwa ayisoze yaxazulula zonke izingqinamba zethu. Uma ulandelwe ngendlela engafanele inhlangano yakho ingaphazanyiswa ukuthi idinga isikhathi nezinsiza zokulungisa izitatimende, ama-afidavithi kanye nokuhamba imihlangano. Kodwa le nqubo ingaphinda isimamise bonke ababandakanyekayo.