Thatha isinyathelo kwisabiwomali

  • Thola ukuthi ingakanani imali etholwa umasipala wakho!
  • Phoqelela ukuzibandakanya kwinqubo yokwabiwa kwemali!
  • Buza abasebenzi bamasipala ukuthi umasipala usisebenzisa kanjani isabelo sakhe nokuthi yimalini esetshenziselwa izidingongqangi. Uma ngabe imali isetshenziselwa ezinye izinto, ungaya kwimithombo yezindaba uyodalula udaba esidlangalaleni. Ungaqala nomkhankaso wokuqinisekisa ukuthi isabelo sibe yimali ehambisana nemibandela – ngamanye amazwi, ukuqinisekisa ukuthi imali iya kwizidingongqangi.
  • Thola ukuthi umasipala wakho usisebenzise kanjani isabelo sengqalasizinda. Kumele ubabuze ukuthi ngabe bayasisebenzisa yini isabelo se-MIG futhi uma bengasisebenzisi, kumele ukhankasele ukuthi basebenzise imali ukuze batshale futhi balungise ingqalasizinda.