Luyini uHlelo lweNtuthuko oluDidiyelwe (IDP)?

UHlelo lweNtuthuko oluDidiyelwe (IDP) wuhlelo olukhulu lwendawo olubeka uhlaka oluphelele lwentuthuko. Inhloso yayo didiyela umsebenzi kahulumeni wendawo kanye nezinye izinhlaka zikahulumeni ngohlelo oluhlanganisayo lokusimamisa iqophelo lempilo yabo bonke abantu abahlala kuleyo ndawo. Kufanele lubuke nemibandela nezinkinga nezinsiza ezikhona ukuze kube nentuthuko. Uhlelo kufanele lubheke ezokuthuthukisa ezomnotho nezenhlalakahle zendawo iyonkana. Kufanele lumise uhlaka lokuthi umhlaba kufanele usetshenzisweleni, eyiphi ingqalasizinda nemisebenzi edingekayo nokuthi imvelo kufanele ivikelwe kanjani. Buka levidiyo elandelayo yase- Afesis-corplan

 

Omasipala bendawo baseNingizimu Afrika basebenzisa ama-IDP njengendlela yokuhlela intuthuko yamanje neyakusasa ezindaweni zayo. Kuyindlela yokuhlela ebandakanya abasebenzi bamasipala kanye nezakhamizi zalabo masipala ukuze kutholwe izisombululo ezishaya emhlolweni ukuze kube nentuthuko yesikhathi eside enempumelelo, ehlonipha izakhamizi njengabantu abazi kahle ukuthi badingani.

I-IDP ibekelwe isikhathi seminyaka emihlanu exhunyaniswa ngqo nesikhathi sokuphatha samakhansela endawo, kodwa iyabuyekezwa njalo ngonyaka ukuze kwenziwe uguquko olungase lube khona. Njalo uma kube nokhetho lukahulumeni wasekhaya, umkhandlu omusha kumele unqume ngekusasa le-IDP, ingakhetha ukusebenzisa i-IDP ekhona noma kwakhiwe entsha ebheka nezinhlelo ezikhona.

Ama-IDP aphathwa amakomidi aphethe komasipala, kodwa lokho kungadluliselwa kumphathi kamasipala uma kunesidingo. Ikomidi eliphethe noma osodolobha abaphethe umasipala kumele balawule i-IDP Lo msebenzi bangawudlulisela kumphathi kamasipala.

Komasipala abaningi, umdidiyeli we-IDP uqokelwa ukuqapha inqubo. Umdidiyeli we-IDP ubikela umphathi kamasipala ngqo nekomidi eliphethe noma usodolobha ophethe.
I-IDP kufanele yakhiwe ngokuxoxisana kwizigungu kanye nababambiqhaza. Umbhalo we-IDP wokugcina kumele ugunyazwe umkhandlu.

Omasipala banejoka lokudidiyela i-IDP futhi kumele banxenxe abanye ababambiqhaza endaweni abangaba negalelo kanye/noma bazuze ngokuthuthukiswa kwendawo, okubandakanya iminyango kahulumeni eyenza noma omuphi omunye umklamo kumasipala othile, ibhizinisi, isonto, isikole, imitholampilo nezinye izinhlaka kumasipala.

Zibandakanye kwi-IDP

Phoqelela ukuzibandakanya enqubweni ye-IDP. Enza umbhalo oveza lokho okudingwa umphakathi wakho.

Uke wayibona i-IDP kamasipala wakho? Kufanele amalungu omphakathi abe nayo ikhophi. Thola ikhophi njengamanje!

 • Qapha uhulumeni:
  • Zithini izinhlelo ezikwi-IDP futhi ngabe seziqalisiwe?
  • Hlola ukubambezeleka kukahulumeni – faka isicelo sokuthola ulwazi (bheka ngezansi).
  • Thola amaqiniso! Isibonelelo, uma umasipala wakho unikeze inkampani inkontileka yokuthi yakhe imigwaqo noma izindlu zangasese, thola ukuthi:
   • Ngubani obhekele umklamo?
   • Funa ikhophi yesivumelwano noma isivumelwano sokuhlinzeka ngezidingo
   • Yingakanani imali esetshenziswe kumklamo?
   • Ngubani owamukele imali esetshenzisiwe?
   • Ngomuphi umsebenzi osewuqediwe?
   • Bangakanani abantu abangenazo izidingo ezithile emphakathini wakho?
   • Sesingakanani isikhathi belindele lesi sidingo?