Indlela ukhetho olusebenza ngayo

Ukhetho lukahulumeni wendawo kufanele lubanjwe kanye eminyakeni emihlanu.
Kunezinhloso zomasipala ezintathu. Zimi kanje:

 • Umkhandludolobha
 • owasekhaya
 • owesifunda

Omasipala bomkhandludolobha nabasekhaya

Omasipala abaningi bahlukaniswe kwaba khona izindawo ezibizwa ngokuthi amawadi. Futhi, komasipala abaningi, kunezindlela ezimbili zokukhethwa njengekhansela. Indlela yokuqala ukukhethwa njengekhansela lewadi.

Ikhansela lewadi umsebenzi okhethelwe ukumela indawo (noma “iwadi”) emkhandlwini. Leli khansela lingamela iqembu lezepolitiki, lingazimela noma limele inhlangano yendawo enjengeNhlangano yabaKhokhi bama-Rates. Umuntu ophakanyisiwe othola amavoti amaningi ukhethwa njengekhansela lewadi. Lokhu kubizwa ngohlelo “lokugcwalisa isikhala ngokuphuma phambili”. Uma ikhansela lewadi lishiya esikhundleni ngenxa yesizathu esithile, njengokusula esikhundleni, kumele kubanjwe ukhetho lokuchibiyela ukuze kukhethwe ikhansela elisha.

Amakhansela amawadi akha uhhafu wabantu abakhethelwe ukuba semhlanganweni womkhandlu. Omunye uhhafu kuba abantu abakhethwe amaqembu epolitiki ngokusebenzisa uhlelo olubizwa ngokuthi ukumelela ngokungagcwele (PR), olususelwa engxenyeni (isabelo sephesenti) yamavoti atholwa yiqembu lepolitiki okhethweni. Baziwa ngokuthi amakhansela amelela ngokungagcwele akhethwe iqembu.

Njengoba amakhansela amawadi ekhethwa amawadi awo aphendula ngqo emphakathini yawo kunakumakhansela amelela ngokungagcwele akhethwe iqembu aphendula ngqo emaqenjini ezepolitiki okuyiwo awafaka ohlwini.

Omasipala abanamakhansela amawadi bangase basungule amakomidi amawadi. Lamakomidi kumele abe yithuluzi lokuzibandakanya kwemiphakathi kuhulumeni wasekhaya.

Omasipala besifunda abahlukanisiwe ngamawadi. Kumakhansela esifunda, angama-60% aqokwa omasipala basekhaya futhi ama-40% asalayo akhethwa abavoti ngqo ngokususela kwi-PR.

Abavoti kulabo masipala besifunda bavota kathathu: ivoti elilodwa elizomela iwadi, elinye kube eleqembu likamasipala wasekhaya, nevoti elilodwa lomkhandlu wesifunda.

Ukhetho lohulumeni basekhaya luhlukile kunolwesifundazwe noma olukazwelonke, njengoba ukhetho lukazwelonke nolwesifundazwe lusebenzisa uhlelo lwe-PR lapho abavoti bevotela iqembu lezepolitiki kuphela hhayi umuntu ophakanyisiwe. 

Bhalisela ukuvota

Ngeke ukwazi ukuvota uma ungabhalisanga ohlwini labavoti, ngakho qinisekisa ukuthi ubhalisiwe! Ungaya kobheka ukuthi ubhalisewe na njengomuntu ovotayo ngokuxhumana neKhomishana yoKhetho eziMele (IEC) noma iHhovisi likaMasipala lokuVota. Uzodinga inombolo yakho kamazisi wakho.

In order to register you must:

 • ube neminyaka eyi-16 (ungabhalisela ukuvota uma sewuneminyaka eyi-16, kodwa kufanele ube neminyaka eyi-18 ukuze uvote)
 • zifakele isicelo sokubhaliswa
 • ube isakhamuzi saseNingizimu Afrika (abayizakhamuzi ngokugcwele ngeke bakwazi ukuvota, ngisho noma benomazisi oluhlaza)
 • ube nomazisi oluhlaza one-bar code owuvezayo noma isitifiketi zomazisi wesikhashana osemthethweni.

Usuku olungumnqamulajuqu lokubhalisela ukuvota ngaphambi kokhetho sekumenyezelwe – bheka kwa-IEC ukuze uthole usuku oluyilonalona.

Uma ungeke ukwazi ukuya esiteshini sokuvota ngenxa yokuthi uphila nokukhubazela noma mhlawumbe uma usaye emazweni angaphandle, ungafaka isicelo sokuvota ngaphambi kosuku olubekiwe, ngevoti eliyisipesheli. Kudingeka ukuthi ubhalise kanye kuphela ngaphandle uma ushintsha isifunda ozovotela kuso, okungachaza ukuthi kumele ubhalisele khona. Kumele uvotela ewadini kamasipala obhalisele ukuvota kulo.

Ukuphakanyiswa kwabazovotelwa ewadini 

Ukuzibandakanya kwakho okhethweni akugcini ngokuvota kuphela. Umphakathi wakho ungaphakamisa abantu okholelwa ukuthi bangawumela ekulweleni izimfuno zomphakathi. Noma ubani ohlala kumasipala abhalisele ukuvota kuwo angaphakamisa umuntu ukuze angenele ukhetho. Ukuze ube ngongavotelwa ngokusemthethweni kumele:

 • ube yisakhamuzi saseNingizimu Afrika esinomazisi osemthethweni
 • wamukele ukuphakanyiswa ugcwalise amafomu afanele nabakwa-IEC ngaphambi kosuku oluwumnqamulajuqu weziphakamiso
 • uthole abantu abangama-50 abazocikica okungabantu abafaneleke ukuvota kumasipala wakho besebenzisa ifomu etholakala kwa-IEC
 • ukhokhe imali eyisibambiso (encike kubukhulu bukamasipala wakho, njengokubekwe i-IEC. Iyabuyiswa emuva kokhetho uma ophakanyiselwe ukuvotelwa ethola amavoti angama-10% noma ngaphezulu).

Abaphakanyiselwe ukuvotelwa abaqashwe uhulumeni wendawo, wesifundazwe noma kazwelonke, noma abangenele ukhetho kuhulumeni kazwelonke, wesifundazwe, kahulumeni wendawo, uma ekhethiwe, kuzophoqeleka ukuthi asule emsebenzini ngaphambi kokungena esikhundleni. Amaqembu ezepolitiki kumele abhaliswe ne-IEC ukuze aphakamise abangase babe ama-PR. Iqembu ngalinye libeka ezalo izinqubo zokuphakamisela abantu kuhlu lwe-PR. Uma uyilungu leqembu lezepolitiki, le ngenye yezindlela zokuzibandakanye ekukhethweni kwabaphakanyiswayo – ngokuhamba imihlangano yokuphakamisa nokukhetha abazomela iqembu. Abaphakanyiselwe ukuba ama-PR kumele bahambisane nohlelo oluthile nohlu lweqembu olubhaliswe ne-IEC nolungatholwa umphakathi.