Ukujutshelwa umsebenzi kweqembu lepolitiki

Yize noma ukhetho lohulumeni basekhaya inhloso yalo kuwukubhekana nemiphakathi yendawo, ukhetho lwasekhaya eNingizimu Afrika luvame ukunqotshwa ipolitiki kazwelonke futhi abantu abaningi abaphakanyiswayo basendaweni baphakanyiswa, futhi baphendule, kumaqembu ezepolitiki akuzwelonke, kunabasezindaweni abaphuma kuzo.

Amaqembu ezepolitiki anezikhundla eziningi kuzo zonke izinhlaka zikahulumeni, okubandakanya uhulumeni wendawo. Kunjalo yize noma kuyaye kuphakanyiswe amakhansela amawadi azimele emazingeni asendaweni angaba abantu abangenawo amaqembu.

Enza uphenyo ngalokhu okulandelayo:

  • Amaqembu ezepolitiki abaphakamisa kanjani abazowamela ewadini lakho?
  • Ngabe abaphakanyisiwe bahlala endaweni yangakini?
  • Ayazazi izinkinga?
  • Azimisele ngokunilalela?
  • Ungaqinisekisa kanjani ukuthi amaqembu ezepolitiki akhetha abantu abangezukushiya indiva izidingo zethu ema sekudlule ukhetho?