IKHANSELA KUMELE LIZIPHATHE KANJANI?

Imithetho kazwelonke, efana noMthetho weziNhlaka zoHulumeni, ihlongoza ukuthi kumele amakhansela omasipala, amakomidi amawadi, kanye nabasebenzi bamasipala baziphathe kanjani, kanye nezijeziso ezihambisana nokuziphatha ngendlela engafanele.

UMgomo wokuziPhatha wamakhansela kamasipala uhlongoza imigomo ethile yokuziphatha ngokufanele kanye neminye yokuqinisekisa ukwethembeka kanye nesibopho sokuphendula emphakathini samakhansela. Sebenzisa loMgomo wokuziPhatha ukuze uphoqe amakhansela kamasipala wakho ukuthi aphendule. Lokhu ungakwenza ngokufaka isikhalo nokucela ukuthi kuphoqelelwe uMgomo.