IKhomishana yamaLungelo abaNtu yaseNingizimu Afrika

IKhomishana yamaLungelo abaNtu yaseNingizimu Afrika (SAHRC) iwuphiko oluzimele lukazwelonke olusungulwe yiSahluko 9 soMthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Iyaqapha, ivikele futhi ligqugquzele ukulandelwa kwamalungelo abantu. Uma uzizwela ukuthi amalungelo akho njengomuntu ayathikamezeka, ungaqonda kwi-SAHRC. Kunezindlela ezahlukahlukene abangakusiza ngazo:

  • ukukunika izeluleko ngezomthetho.
  • ukwenza uphenyo ngezikhalazo.
  • ukuba ngummeli ezinkantolo ezahlukahlukene, okubandakanya iziNkantolo zezokuLingana, ukuzama ukulungisa ukuthikanyezwa kwamalungelo abantu. Isibonelo, ngowezi-2010, i-SAHRC yayigcwele eNkantolo ngecala lokulwisana nezindlu zangasese ezivulekile zaseKhayalitsha eKapa.
  • ukugqugquzela ilungelo lokuthola ulwazi nokuqapha ukulandelwa kwe-PAIA.

IKhomishana inehhovisi esifundazweni ngasinye kulezi eziyisishiyagalolunye eNingizimu Afrka futhi ungaxhumana nayo ukuze uthole ihhovisi eliseduze nawe.